Ecodesign

De gulden regel van het ecodesign: eerst en vooral het product beschermen !

Een goede verpakking maakt van een slecht product geen goed product, maar een slechte verpakking kan van een goed product wel een slecht product maken.

Ecodesign wil verpakkingen optimaliseren zodat de impact van de combinatie van verpakking en product op het milieu zo klein mogelijk is.

De bedoeling is dus om een verpakking zo te ontwerpen dat enerzijds het product zo goed mogelijk beschermd wordt, maar anderzijds ook de milieu-impact van product en verpakking minimaal blijft. De ecologische voetafdruk van het productieproces in de brede zin van het woord (kweek, teelt, assemblage …) is doorgaans beduidend groter dan die van de verpakking. Verpakkingen voor levensmiddelen veroorzaken een CO2 uitstoot van gemiddeld 5%. Het beschadigen of verspillen van een product heeft dus steevast zwaardere gevolgen voor het milieu, dan de aanwezigheid van een afdoende of zelfs licht overtollige verpakking. 

De ecologische voetafdruk van het product en de verpakking kan alleen maar worden verminderd als het product goed beschermd is. Daarom ontwikkelde Fost Plus een reeks tools en diensten ter beschikking van leden.

Ecodesign stap voor stap

1. Een volledige levenscyclus als uitgangspunt

De preventie van verpakkingen beïnvloedt het hele productieproces van ontwerp tot afvalverwerking.  Bij het ontwerpen van een verpakking moet dus rekening gehouden worden met alle levensfases van de combinatie product en verpakking: productie, transport, gebruik en verwerking.

2.  Indirecte impact vermijden

Indirecte impact kan zich voordoen wanneer de verpakking het product niet voldoende beschermt en het product dus onbruikbaar wordt. Het kan zich ook voordoen wanneer de nieuwe verpakking meer plaats inneemt bij transport.  Indirecte impact moet dus worden vermeden: tussen de diverse schakels in de levenscyclus van een verpakking, tussen product en verpakking en tussen verschillende verpakkingen (voor verkoop, samenlading, transport).

3. Rekening houden met de doelstellingen van het bedrijf

Wat is de hoofddoelstelling van het bedrijf inzake milieu? Ecodesign biedt eigenlijk heel wat mogelijkheden, elk met hun eigen milieu-impact. Zoals het volgende schema toont, kan het betrekking hebben op een verminderd verbruik van energie, het reduceren van afval, het gebruik van gerecycleerd materiaal, enz.  Er moet wel een keuze gemaakt worden, want de positieve impact op het milieu van de ene of andere behandeling kan variëren.